La Comissió Permanent de l’Institut Nacional de Previsió es va reunir l’u de desembre de 1961 per a formalitzar l’adquisició dels terrenys oferits pel Llevant que formaven part de l’emplaçament en el qual estava situat l’Estadi de Vallejo. L’oferiment de l’entitat granota estava en vigor fins al deu de desembre de 1961. José Monén Jané, Director Provincial del INP, va signar el document que notifica a José Navarro, president del Llevant, l’acord aconseguit. L’escrit, amb el rètol del Ministeri de Treball, datat el 2 de desembre de 1961, corrobora que únicament queda pendent la formalització de l’expedient Compra-Venda definitiu de la parcel·la realitzat per mediació de l’Advocat i Notari, Miguel Alcón Orrico.

L’Acta notarial està registrada a la ciutat de València en la jornada del sis de desembre de 1961. Alcón Orrico transmet al jerarca del Llevant U.D. l’aprovació per part de l’Institut Nacional de Previsió de l’oferta de compra del solar situat en els límits interns de l’Estadi de Vallejo proposat pel club durant l’estiu de 1961. La documentació expedida corrobora l’extensió de la superfície adquirida, xifrada en mil set-cents setanta-quatre metres amb huitanta decímetres quadrats, al preu de tres mil cent díhuit pessetes amb setanta-dos cèntims el metre quadrat.

L’Institut Nacional de Previsió va desemborsar un muntant total de cinc milions cinc-centes trenta-cinc mil cent quatre pessetes amb vint-i-cinc cèntims. La quantitat estipulada s’acosta als sis milions que el Llevant U.D. va costejar per la propietat del Camp de Vallejo en els primers anys de la dècada dels cinquanta sota la presidència d’Antonio Román. La construcció del centre de salut, en plena vigència, no va ser immediata. En realitat, es va estendre en el temps fins a la demolició de l’Estadi de Vallejo en els anys finals de la dècada dels seixanta.